logo

Radny straci mandat? Tak - stracił.

Wysłany: piątek, 28 luty 2014 23:13 przez: Administrator

pielecki1

W ustawie o samorządzie gminnym istnieją artykuły, z których wynika co wolno radnemu gminy, a czego mu nie wolno. Przepisy te zostały przez ustawodawcę stworzone z myślą o maksymalnym ograniczeniu działań korupcyjnych z wykorzystaniem gminnych, czyli naszych pieniędzy. Dwa z nich a precyzyjnie art.24d i art.24f są od trzech miesięcy przedmiotem wyjaśnień odnośnie sytuacji radnego Wojciecha Pieleckiego z Klubu Radnych Edmunda Stachowicza.

Postać radnego Wojciecha Pieleckiego do niedawna nawet dla niektórych radnych, niezwiązanych ze środowiskiem Edmunda Stachowicza była kojarzona głównie z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w postaci sklepu spożywczego Trafika, mieszczącego się naprzeciwko kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim. Jednak to nie wszystko czego radny Wojciech Pielecki jest właścicielem. Od stycznia 2011 roku wspólnie z drugim udziałowcem, radny jest współzałożycielem i właścicielem 50% udziałów w spółce Kancelarie Doradców Prawnych i Inwestycyjnych FACT Sp. z o.o. Spółka ta z kolei jest właścicielem i wydawcą gazety "Wieści z Kociewia" i portalu internetowego kociewski.pl.

 

Nie byłoby w tym nic dziwnego i niepokojącego, bowiem to nie jedyny radny w tej kadencji, który w jakiejś części jest właścicielem mediów na rynku lokalnym i nie jedyny, który prowadzi działalność gospodarczą w jakiejś formie. Celowo wyeksponowane jest tutaj słowo "jakiejś", bo odnośnie art. 24d i 24f ustawy o samorządzie gminnym, wg oceny WSA w Olsztynie, nieistotne jest w jakiej części i w jakiej formie. Liczy się sam fakt co w przypadku art.24f jasno jest opisane w artykule "Kiedy radny nie może być w spółce" (Prawo Rzeczpospolita 5.02.2009) słowami:

"...prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, także wtedy gdy działalność taka jest prowadzona w formie spółki jawnej, przez wspólnika tej spółki jest niedopuszczalne. Za taką wykładnią art. 24f ustawy o samorządzie gminnym przemawia dodatkowo taki argument, że przyjęcie innej koncepcji prowadziłoby do sytuacji, w której zakaz, określony tym przepisem, zależałby od formy prowadzenia działalności gospodarczej.

W takim przypadku radny prowadzący jednoosobowe przedsiębiorstwo objęty by został zakazem omawianego przepisu, natomiast radny prowadzący działalność w formie spółki jawnej (jako jej wspólnik) uniknąłby ograniczenia wynikającego z przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Wypełnienie dyspozycji art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie jest uzależnione od tego, czy z prowadzenia, zarządzania lub bycia przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności radny uzyskuje dochód czy inne osobiste korzyści, czy też nie."

 

Równie istotny w rozwianiu wątpliwości czy radny Wojciech Pielecki naruszył art. 24f ustawy o samorządzie gminnym jest niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego II OSK 1401/13, który został wydany w podobnej sprawie.

 

Przepis art.24f ust.1 informuje, że "Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności."  W jaki więc sposób radny Wojciech Pielecki miałby naruszyć powyższy przepis ustawy? pieleckiwojciech1Tutaj z pomocą przychodzi internet i zamieszczane w nim zdjęcia, z których jedno zaczerpnięte zostało z portalu internetowego kociewski.pl. Na pytanie czy widoczna na tym zdjęciu (wykonanym wg. daty wpisu 1 marca 2013 roku) reklama "Wieści z Kociewia" i Spółki FACT, wisząca "od zawsze" tuż przy banerze głównego sponsora drużyny koszykówki w miejskiej hali sportowej im. Andrzeja Grubby, stanowi działanie na majątku gminy odpowiedzieli radni na drugiej części sesji Rady Miasta przy głosowaniu nad wygaśnięciem mandatu radnego Pieleckiego. Odpowiedź na podobne pytanie została jednak już wcześniej udzielona w opinii Zespołu Prawnego Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim, sporządzonej na potrzeby innych radnych. W opinii tej zamieszczenie reklamy prowadzonej przez radnego działalności gospodarczej na wyświetlaczach LCD w autobusach należących do MZK w Starogardzie Gdańskim, stanowiłoby działanie na majątku gminy miejskiej Starogard Gd. i wyczerpałoby dyspozycję art.24f ustawy o samorządzie gminnym.

 

Prawdopodobne naruszenie przez radnego Wojciecha Pieleckiego art.24d ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że "Wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej" wydaje się być łatwiejsze w uzasadnieniu. Tutaj istotny będzie fakt czy korzystanie z miejskich pieniędzy jako zapłaty za udostępnienie powierzchni reklamowej w prasie czy w internecie jest działaniem na majątku gminy i wykonywaniem pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z pomocą radnym przychodzi również i w tym wypadku Zespół Prawny Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim, który na zapytanie innego radnego wyjaśnił analogiczną sytuację słowami: "z takimi podmiotami jak Gmina (posiada ona osobowość prawną), MOPS, MZK, OSIR - nie moze Pan zawrzeć umowy cywilnoprawnej na wykonywanie przez Pana na ich rzecz usług reklamowych.
pielecki3Wysokość wynagrodzenia nie ma żadnego wpływu na "zakaz zawarcia umowy cywilnoprawnej" z w/w podmiotami".

 

Fakt zawierania takich umów z firmą FACT Sp. z o.o., której współwłaścicielem jest radny Wojciech Pielecki potwierdził prezydent Edmund Stachowicz odpowiadając na zapytanie radnego Zbigniewa Kotlewskiego, informując Radę Miasta, że w 2013 roku umowy cywilnoprawne ze spółką FACT opiewały na łaczną kwotę prawie 12 tys. złotych, z czego prawie 600 złotych zarobiła spółka, której wspólnikiem jest radny Pielecki ze zleceń od samej Rady Miasta.

 

O całej tej historii został poinformowany Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, który w przesłanym do Przewodniczącego Rady Miasta piśmie oczekuje na stanowisko Rady Miasta w powyższej sprawie, jednocześnie zwracając uwagę na treść art.190 ust.2 w zw. z art.190 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2011r., nr 21, poz.113 z poźn. zm.), który mówi, że: "wygaśnięcie mandatu radnego w przypadku naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności stwierdza rada gminy (miasta) w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wgaśnięcia mandatu."

 

Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Pieleckiego znalazła się więc w porządku sesji Rady Miasta w Starogardzie Gdańskim, która odbyła się w dniach 26-28 lutego 2014 roku. Stanowisko Rady po niejednomyślnej dyskusji w związku ze ścieraniem się aspektów moralnych i prawnych zostało wyrażone w głosowaniu, po którym Rada Miasta wygasiła mandat radnego Wojciecha Pieleckiego uchwałą, która zostanie przekazana zainteresowanemu, Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu niezwłocznie po głosowaniu.

 

Sam zainteresowany uważa, że prawa nie złamał, przedstawił na tę okoliczność opinię prawną, z której wynika, że działał zgodnie z prawem i mógł wywiesić swój baner reklamowy w miejskiej hali sportowej.

 

Radny, któremu Rada uchyliła mandat ma 7 dni od dostarczenia mu uchwały Rady na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego a ten z kolei ma 14 dni na wydanie postanowienia w tej sprawie. Potem radny może wnosić o kasację do NSA. Do czasu wydania wyroku przez NSA uchwała Rady Miasta nie będzie prawomocna i radny będzie mógł dalej wykonywać swoje obowiązki.

 

>BR

 

 

 © STOLICAKOCIEWIA.pl 2012-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu. Projekt: Paweł Brzycki.