logo

Co z tym Kociewiem?

Wysłany: wtorek, 25 czerwiec 2013 16:21 przez: Administrator

foto1
Mój list otwarty do starogardzkich regionalistów miał zachęcić do dyskusji, celem uzupełnienia wiedzy o powiecie starogardzkim z lat 1772-1919, ponieważ w tym okresie pojawiają się wzmianki o Kociewiakach jako społeczności. Nie ma sporu, co do istnienia i funkcjonowania słowa Kociewie. Jest kwestią sporną czy słowo Kociewie i wszystko, co się pod nim kryje wyczerpuje znamiona definicji regionu, kultury, gwary a może dialektu.

foto2By mówić merytorycznie o regionie „Kociewie” trzeba znać etymologię tego słowa. W szczególności ustalić pochodzenie , czas i sposób powstania wyrazu, podać uzasadnienie jego pierwotnej budowy głoskowej i słowotwórczej. Trzeba znać najstarsze znaczenie i wskazać kolejne zmiany znaczeniowe objaśniane różnymi czynnikami, które kształtowały historyczny byt danej społeczności językowej. Etymologi słowa Kociewie nie opisali najwięksi polscy uczeni z okresu międzywojennego tacy jak : Aleksander Bruckner, Witold Doroszewski, Franciszek Sławski, Edward Klich, Zenon Klemensiewicz, Franciszek Miklosicha. Nie uporali się z tym problemem uczeni etymolodzy z lat 70 tych: Z Wrocławia Antoni Furdal z Krakowa Bogusław Dunaj z Łodzi Maria Kamińska z Katowic Władysław Lubaś i z Poznania Monika Gruchman. Wydany w 1880 r. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego jest znany wszystkim poważnym autorom książek o Starogardzie. Znając mechanizm pozyskiwania informacji o terenach polskich pod zaborem pruskim /opracowania i informacje pozyskiwane od księży katolickich na podstawie ksiąg parafialnych/ przez twórców „Słownika Geograficznego”, zawarte tam treści należy uznać za subiektywny materiał naukowy i porównawczy. Poważnym źródłem wiedzy o naszym regionie są dostępne publikacje Preussische Statistik i Stastistik des Deutschen Reichs. Spisy ludności w państwie pruskim przeprowadzano od 1816 r. aż do 1867 roku w odstępach trzyletnich.

 

fot2Kolejny spis ludności - ze względu na wojnę francusko-pruską - odbył się 1 grudnia 1871 roku, a następny 1 grudnia 1875 roku. Odtąd spisy ludności przeprowadzano w odstępach pięcioletnich l grudnia, lub wyjątkowo 2 grudnia. Rezultaty tych spisów były ogłaszane w postaci odrębnych tomów w „Preussische Statistik", a od 1880 roku w „Statistik des Deutschen Reichs". Początkowo wydawnictwa publikujące wyniki spisów ograniczały się do przedstawienia danych o liczbie ludności w podziale według płci i w rozbiciu na miasto i wieś oraz podania informacji o liczbie mieszkańców poszczególnych powiatów, Od lat 60. XIX wieku stopniowo rozszerzano zakres tematyczny ogłaszanych danych, zwłaszcza struktury demograficznej.

fot3

Dla każdej rejencji publikowano min. informacje o liczbie ludności, jej wieku, płci, stanie rodzinnym i cywilnym w podziale na miasto i wieś oraz dane o obywatelstwie i rodzaju pobytu w danej miejscowości. Od 1843 r. do 1861 r rejestrowano w spisach język ojczysty. Dopiero w spisie 1861 roku uwzględniono stosunki narodowościowe, jednak później aż do roku 1890 nie badano narodowości. W spisach II polowy XIX w. badano stan ludności, jej wiek, płeć, miejsce urodzenia, stan cywilny i rodzinny w rozbiciu na miasto (w tym poszczególne miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców) i wieś, jak i dane o obywatelstwie i rodzaju pobytu. Na podstawie wyników spisów ludności z lat 1871, 1885, 1895, 1905 i 1910 sporządzano tzw. wykazy gmin - oddzielnie dla każdej prowincji. Zawierały one informacje o liczbie ludności z podziałem na płeć i wyznanie dla poszczególnych gmin miejskich, wiejskich oraz dla lat 1905 i 1910 przyniosły również dane o języku ojczystym. W 1882, 1895 i 1907 r. przeprowadzono tzw. spisy zawodowe ludności. Badano w nich poszczególne gospodarstwa domowe rejestrując zawód, pozycję w zawodzie, wiek, a w spisie 1907 r. także miejsce urodzenia każdej z osób. Od 1861 r. wyniki spisów ogłaszano w postaci odrębnych tomów w „Preussische Statistik" - podstawowym wydawnictwie ciągłym dla Prus i od 1880 r. w „Statistik des Deutschen Reichs".

 

fot4Dla porównania informacji zawartych w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego mogę załączyć oficjalne informacje urzędowe oparte na Spisie Powszechnym z 1880r i opublikowane przez berlińskie biuro statystyczne obejmujące swym zasięgiem działania cały obszar ziem polskich włączonych do Prus w czasie rozbiorów. Działalność statystyczną w zakresie statystyki ludnościowej, a także spisów ludności prowadziło ono poprzez jednostki administracyjne wszystkich szczebli. W żadnym z nich nie ma wzmianki o Kociewiu czy gwarze kociewskiej.

 

Informacje dotyczące Pomorza przed 1772r są szczegółowo opisane w materiałach źródłowych Niemieckich.
W telegraficznym skrócie można je zapisać następująco:
W latach 1850-52 nawiedziło morowe powietrze, czarną śmiercią zwane, wiele krajów Europy, między niemi też Polskę, Prusy i Pomorze. W Gdańsku padło około 14,000, w Elblągu około 7000 ofiar. Wiadomo, że Winryk v. Kniprode, zostawszy r. 1351 w. mistrzem, energicznie się zajął sprowadzeniem osadników zagranicznych, by na nowo zaludnić spustoszałe okolice. O Kosznajdrach pisał prof. Maroński w piśmie „Pielgrzym“ za 1885 r. Sama nazwa „Kosznajder“ dotąd nie wyjaśniona, zostaje być może w związku ze staropolskim wyrazem „kośmider“, oznaczającym człowieka ociężałego. Wyraz ten obecnie nie jest używany, ale w Prusach Zach. istnieją jeszcze dziś rodziny Kośmidrów. Pow. złotowski i przyległe powiaty od w. ks. poznańskiego zajmują Krajniacy, których siedziby Krajną (ob.) się zowią. Okolicę Tuczna zaś w pow. wałeckim nazywają Niemcy „Nippsches Gebiet“, t. j. „Niemiecką ziemią“. Niziny nadwiślańskie po obu jej brzegach, od Torunia aż pod Gdańsk, zajmują Holendry (ob.). Są to koloniści niem., po części ewangielicy, po części menonici. Trudnią się głównie rolnictwem i hodowlą bydła. Żyzne niziny przy ujściu Wisły nazywają się Żuławami. Są one zamieszkałe przez kolonistów niemieckich, najwięcej menonitów. Dalej na południe po prawym brzegu Wisły, między Nogatem, Wisłą, Ossą, Dzierzgonią (Sorge) i Druznem (Drausen-See) leży po większej części niemiecka i protestancka Pomezania. Między Wisłą, Ossą i Drwęcą leży ziemia Chełmińska, od początku polska, jak tego dowodzą nazwy grodów i wsi wymienione w przywileju łowickim z r. 1222. Więc kiedy ją na mocy darowizny Konrada Mazowieckiego zajęli Krzyżacy, był to kraj już zaludniony. Dalej na wschód leży ziemia Lubawska a na południe Michałowska.

fot5

 

Jakiejkolwiek najmniejszej wzmianki o Kociewiu brak.
Przeczytałem około 150 gazet polskich z okresu zaborów. W żadnej z nich nie ma wzmianki o Kociewiu. Nie ma wzmianki o Kociewiu również w gazetach niemieckich przed 1919r tłumaczonych na język polski oraz polskich po 1919r.
Dziennikarstwo polskie w P. Zach. zaczęło się rozwijać dopiero od r. 1848. W tym roku zaczęło wychodzić drukiem i nakładem Józefa Gółkowskiego w Chełmnie pismo tygodniowe p. t. „Szkoła Narodowa“. Dnia 4 lipca 1849 r. wyszedł pierwszy numer tygodnika p. t. „Katolik diecezji chełmińskiej“, także drukiem i nakładem Józefa Gółkowskiego, redagowany z początku przez kś. Pokojskiego w Kijewie, a po jego zgonie przez kś. Kręckiego, prob. w Starogrodzie. W końcu września r. 1851 „Katolik“ przestał wychodzić dla trudności wynikających z nowego prawa prasowego. W r. 1850 począł tenże Gółkowski wydawać tygodnik „Nadwiślanin“ z dodatkiem „Przyjaciel Ludu“, Początkowo nie miał debitu pocztowego, później wychodził trzy razy w tygodniu. Redaktorem był Ignacy Danielewski, ale podpisywał pismo jego teść Józef Gółkowski. Z „Nadwiślanina“ przekształcił się z początkiem r. 1867 na jedyne codzienne czasopismo „Gazeta Toruńska“, którą z kolei redagowali dr. Władysław Łebiński, potem dr. Szymański, Rakowicz, Glinkiewicz, Ign. Danielewski aż do r. 1886, a obecnie dr. Karol Graff. „Gaz. Toruńska“ kosztowała dawniej 4 marki 25 fen., teraz 3 marki i stoi na gruncie czysto religijnym. W 1861 r. powstało w Chełmie zasłużone pismo ludowe „Przyjaciel Ludu“, wychodzący następnie jako osobne pismo raz na tydzień (75 fen. kwart.); w czasie swego rozkwitu liczyło 6000—7000 abon. Jego założycielem i redaktorem był Ignacy Danielewski. W 1850 r. wyszedł „Kalendarz polski“ nakładem Gółkowskiego. Już przedtem wychodził u Lambeka w Toruniu Kalendarz Sierp-Polaczka (t. j. Juliusza Preissa). „Przyjaciela Ludu“ nabył później Tomaszewski, który go teraz wydaje w Poznaniu. Danielewski r. 1875 zaczął wydawać „Przyjaciela“ razem z miesięcznym dodatkiem „Gazetką dla dzieci“ (75 fen. kwart.). W r. 1869 pojawiły się dwa pisma rolnicze: „Piast“ w Chełmnie i „Rolnik“ w Peplinie, jednak zaledwie 2 lata się utrzymały. Na ich miejsce wystąpił „Gospodarz“, który dotąd co sobotę wychodzi w Toruniu (60 fen. kwart.). W 1869 r. pojawił się w Peplinie „Pielgrzym“, którego założycielem i pierwszym redaktorem był kś. Keller, prob. w Pogódkach († 1872 r.). Po jego śmierci podpisywali się redaktorzy z kolei Stan. Roman, Franciszek Wyrębski i Edward Michałowski. „Pielgrzym“ wychodził początkowo raz w tydzień, przez kwartał r. 1872 z dodatkiem „Podarek dla dzieci“, od r. 1876 dwa razy tygodniowo, a od r. 1877 trzy razy. Od 1 stycznia 1881 r. do 30 czerwca 1883 r. wychodził tygodnik czysto religijny p. t. „Krzyż“, który od lipca 1883 r. stanowi niedzielny dodatek „Pielgrzyma“ (1 mrk 50 fen. kwart.). Obecnie istnieją cztery czasopisma: „Gazeta Toruńska“, „Przyjaciel“, „Gospodarz“ i „Pielgrzym“, z których dwa: „Pielgrzym“ i „Przyjaciel“ dołączają dodatki. „Pielgrzym“, obecnie najwięcej rozpowszechnione w Prusach Zach. czasopismo, miewa latem przeszło 2000, zimą około 2500 abonentów. Dawniej wydawał jeszcze Chociszewski „Przyjaciela dla dzieci i młodzieży“ w zeszytach a Danielewski „Niańkę“. Wychodził także w Chełmnie po raz drugi „Katolik“ (r. 1869), później wydawany przez Karola Miarkę na Górnym Szląsku. Kalendarzy wychodziło dwa w Toruniu, jeden w Pelplinie i jeden w Chełmnie. Do podniesienia oświaty przyczyniają się także niemało liczne biblioteczki ludowe, istniejące w wielu wsiach i miastach, a także i stowarzyszenia śpiewaków i przemysłowców, które co rok dają przedstawienia teatralne. Między stowarzyszeniami najstarszym jest Towarzystwo Pomocy Naukowej w Chełmnie, założone r. 1849, które w roku 1885. W 1875 r. założone zostało w Toruniu za inicjatywą Zygmunta Działowskiego z Mgowa.

fot6

W dostępnych materiałach wymienionych powyżej wzmianki o Kociewiu brak
Co do źródłosłowu Kociewie-Kociewiacy. Wysunięto cały szereg propozycji etymologicznych, ale każda z nich budzi różnorodne wątpliwości. Nazwa Kociewie była zapisana dopiero w latach 1810-1820 w dokumentach etnograficznych w Świeciu i od tego czasu rozpowszechniana. Prawdopodobnie nazwa Kociewie wynika z charakterystycznych cech obyczajowych właściwych mieszkańcom Starogardu i postrzeganych przez pruskich kolonizatorów.
Po zapoznaniu się z niemieckimi publikacjami, które zawierają informacje szczegółowe o dziejach Prus Zachodnich dotyczących obszaru w czasie trwania zaborów nie znalazłem żadnej polskiej informacji dotyczącej grupy etnicznej Kociewie poza Słownikiem Geograficznym Królestwa Polskiego. Dlatego postanowiłem szukać pochodzenia, źródłosłowu Kociewie z nazewnictwa niemieckiego. Faktycznie słowo Kociewie może mieć swój początek od czasów osadnictwa niemieckiego na terenach Pomorza od czasów zaboru pruskiego i prawdopodobnie pochodzi od słowa katzenjammer. Mam przygotowany szczegółowy opis i uzasadnienie tej tezy w oparciu o dokumenty polskie i niemieckie. W potocznym niemieckim znaczeniu katzenjammer określa ludzi jako lumpów, wyrzutków, margines społeczny, pijaków i nierobów /późniejsze kac majster/ mieszkających na obrzeżach miast i miasteczek. Słowo to składa się z dwóch części Katze-kot i Jammer narzekanie -nędza, nocne jęczenie kotów. Trzeba pamiętać, że Starogard w czasie początków osadnictwa pruskiego nie posiadał wodociągów i kanalizacji. Nie posiadał systemu wywożenia śmieci. Po mieście w nocy grasowały setki dzikich kotów łapiąc szczury i myszy. Rozlegały się przeraźliwe kocie piski wymieszane z odgłosami biesiadujących do nocy Polaków. Czyli zwykły kociokwik. Pogardliwie zwrot „kociony” był używany przez mieszkańców Starogardu już w czasach przed I Wojną Światową. Po odzyskaniu niepodległości w 1919r w Starogardzie, Polacy przyznawali się do Pomorzan pamiętając negatywne znaczenie słowa Kociewiak. Jaki obraz ludności Starogardu zastali niemieccy osadnicy po 1772r. zostanie opisany szczegółowo w mojej nowej książce opartej na dokumentach niemieckich. Do dziś dnia przy ulicy Kościuszki pozostało kilka domów wraz z zapleczem z tego okresu i tradycjami biesiadowania.
Dopiero mając podstawową wiedzę o etymologii słowa Kociewie można przejść do próby rozwiązania istnienia regionu, gwary lub dialektu kociewskiego. Materiał taki znajdzie się w mojej następnej książce.

 

Bogdan Kruszona

Komentarzy 465

 • piątek, 29 wrzesień 2017 08:10
  BobbyMam
  ^
  As being a core point guard, garage and other three split the difference is that he is the team sponsor and organizer. In some other words, he can't be similar to novak on the perimeter around expecting [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to offer him the ball. We take novak into a comparison, everything also - reference counted for all of us each a 3-pointer assists objects, and to time, after statistics, novak found this year hit 3-pointers, 149, 146 is often a teammate's pass and strike; Three-point shots hit the 2nd more this season Ryan - Anderson is not any exception, he hit [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] in 213, has 206 relies on your friend's passing.


  The garage He all the 3-pointer this season, you will find 105 of 3 is just not sending (272), basically, is to create options, nasty sto vote. This trick inside team's star, such as flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, John, but often because someone errs, physical strength consumption, to the number of times few, and the hit ratio seriously isn't high. But obviously is surely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times seriously isn't assists quantity highest in alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] even better as compared to lebron James thrown directly into more all 3-pointers, as well as the shooting is in the league all five these kinds of not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), each quality and quantity. Taken together, the three points to help thrown into space seriously isn't an easy thing, need to have the forty percent three-point shots must create his own photos, this how tired! By far the most precious is, no matter when and where, and how to make simple moves, garage has a top percentage. It is no wonder how the manager of the warriors when Bob myers just lately told the Associated Press said: "as long as it's garage, to obtain the ball is reasonable. inch.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.asicsgelkayano.com]asics gel kayano[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.lebron-14.com]lebron 14[/url] [url=http://www.lebron-13.org]lebron 13[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us.com]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.canada--goose.us.com]canada goose[/url] [url=http://www.kevin-durant-jersey.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kdshoesstore.com]kd shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.lebronsoldier9.us]lebron soldier 9[/url] [url=http://www.nikerosherun.us.com]nike roshe run one[/url]

 • piątek, 29 wrzesień 2017 02:42
  BobbyMam
  ^
  Finals very last season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] is not very ideal, although the results well, but the efficiency is not high, and his back pass error, defensive irvine was made key 3 points have grown a "black spots" minute, apparently, in hope that on this to prove himself.


  No, after the opening, the three points in the database and didn't hit two shots, on your contrary, the knight several points would hit many over there. Garage or focus on defense, he para which includes lebron, Irwin, JR., has been people already, also possess successful prevention.


  In moving, did well in the actual Treasury, the ball with a teammate are fed adequately, but Mr Chu in lots of opportunity attack. 04 seconds left from the first quarter, garage dribble towards frontcourt, rhythm, but he could be confident the take some steps away from the three-point line and it's really necessary to make [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] goes, the ball! This can be the warriors in the very first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances within the right side of the bottom again in a 3 points!


  It is worth mentioning that the opening, the garage proper arm was wearing some sort of black gear, it can be because his right elbow inside the game before the old injury carries a relapse, however, with the experience, he has to take off protective devices. Gear, this indicates, has affected the manage, before he took off when i feel much better.


  In against lebron James, the defense is doing very well in the Arsenal, but after he was lebron was an adolescent knocked out, the referee features [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] blown the garage obstructing foul, garage on the earth is various, make action on the referee said lebron knee.


  In breakthrough, garage can also be a difficult moves, lots of people all the method up his defense, including lebron, but Treasury first in all sorts of dazzling dribble move Thompson, immediately after air and rival crash cases, the hard for you to score.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.tissot1853.us]tissot 1853[/url] [url=http://www.nikezoomallout.com]ike zoom all out Flyknit[/url] [url=http://www.nikeairvapormaxflyknit.com]nike air vapormax flyknit[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost350v2zebra.com]adidas yeezy boost 350 v2 zebra[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.kevin-durant-jersey.com]kd jersey[/url] [url=http://www.reebokpumpfury.com]reebok pump superme[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.calvinklein.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url]

 • wtorek, 26 wrzesień 2017 06:36
  JohnWoomi
  ^
  [url=https://essayonline.us.com/]write essays online[/url] [url=https://writemyessay.us.com/]custom essay[/url]

 • niedziela, 24 wrzesień 2017 04:21
  nicova
  ^
  Thank you, I have recently been searching for information about this topic for
  http://www.brainpop4.com
  http://www.starfall2games.com

 • środa, 20 wrzesień 2017 07:06
  BobbyMam
  ^
  From brought the first [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] basketball, a garage at this match: each other laid out a perfect diamond the front, teammate Steve Blake flew that you follow up, left the clippers protect darren collison (microblogging) the gap between two steps behind their closely, Danny granger would be the only defender in pull. This is the storage superior court intuition and knowing that embodies: his shot choice. He seems to realize the defensive player in the ideas, can predict their particular next move, then strike in advance. "When other people tend to be doing gesture, garage inside judgment, and the video game, this is Stephen is best place, in this respect this league may be an awesome experience. Find field space, know the place that the defense space will happen, it is the key from the art of his images. Because no matter just how good your shots, a lot more exquisite technology, no room is useless. "ESPN's Brian thorpe, once wrote within his article.


  Garage thoroughly [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] observing the defense, he in addition have reason to be consequently cautious. Before this, the warriors have skipped 12 goals in 13 shots in the past, is now 33 for you to 37 behind the clippers, disturbed with the right leg muscle stress of garage after just one of 4. For storage himself, this ball is important: before a season, he hit accurate documentation in NBA history together with 272 grains of three points, if again established three points today, his three points there is much surprise hit number will go over 200 mark. So that library will end up the sixth in a row has at least two season hit 190 grains of three people, at the same period, still can have a few points to continuous hit game streak keep 54 games - it will be the warriors team background record.


  "I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] associated with the shooting, " garage once said in a interview, "but with the most especially in perfect hand posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet on the ground, his hands to complete an attempt, all series of joint actions will be calm and smooth, such as waves. It's a fantastic feeling. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.oakleyholbrook.com]oakley holbrook[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.balenciagashoes.us]balenciaga shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.yeezyboost350v2.us]yeezy boost 350 v2[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.stephencurryjerseys.com]stephen curry jerseys[/url] [url=http://www.pumadisc.us]Puma Disc Blaze[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.timberlandshoes.us]timberland shoes[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.lebron-13.org]lebron 13[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.lebron-james-jerseys.com]james jerseyslebron jerseys}[/url] [url=http://www.adidasnmdxr1.us]adidas nmd[/url]

 • środa, 20 wrzesień 2017 06:51
  BobbyMam
  ^
  Knight's method clearly, today is to be able to cling to garage, tend not to give him any possibility, and Kevin durant is always one on one with defense. But garage or under heavy defensive look for opportunities, such as confront [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, utilize the other fear his perimeter ability garage easily obtained two points.


  The last 80 seconds inside the first half, durant had missed shots from outside, the actual basket three players are generally knights, including Thompson, lebron, subsequently, the Treasury rushed in to the basket from the lengthy position, unexpectedly the offensive rebounds from the knight encirclement! Then this individual points ball durant, whom finished scores!


  And your second half, knight to defensive strategy appears to be shaken, they don't have a lot of double again, help, oddly enough, JR in 1 about 1 against Arsenal, and directly put this garage was pushed towards ground.


  Sure enough, the particular knight defensive shaken [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] following scoring started rising in his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, during that time he was given an opportunity to just like Kevin durant got chance in the first half. After three points inside the database is still struck, he this section one bomb underneath the 14 points.


  Today is June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] will be the international children's day, it seems in the "primary school" is among the holiday today.


  Small garage finish I rested a lot of the holiday to battle, he could be still the contribution on the brilliant stroke, but likewise pass a 3-pointer simply by Kevin durant. The very last 3 minutes, garage off prior to schedule, because the game had no suspense.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.curry-3.com]curry 3[/url] [url=http://www.kyrie4shoes.com]kyrie 4 Shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.curry3shoes.com]curry 3 shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.com]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.nikerosherun.us.com]nike roshe run[/url] [url=http://www.kyrie1shoes.com]kyrie 1 shoes[/url] [url=http://www.nikefreetr6.com]nike free tr 6[/url] [url=http://www.rose7.us]rose 7[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.bapehoodie.com]bape hoodie[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url]

 • środa, 20 wrzesień 2017 02:55
  BobbyMam
  ^
  "I got used to my evaluation, " curry recalled,[url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] "people said I has been too short, don't engage in college basketball, then with the same reason that I can not play in the NBA. People don't believe I can play guard, then said I am not just a pure point guard, until October of last year, I also found the general manager of funny in my experience as the league 3 rd good shooting guard. I have not yet fully play their full potential, so i set a higher normal to himself, committed to continuously improve for being more outstanding. "


  "We've never met you aren't [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] him so great shooting in all directions, " warriors coach level Jackson said, "and rotate, stop and go empty-handed, catch hand, step back, leg, in the face of two double forced to......, any thought of taking pictures mode, you can see he's astonishingly. We have never seen anyone can achieve this level, his Steve Nash (microblogging) played a superior level, the two-time MVP honor, shooting is incredible, but additionally it is a level. And the other like reggie callier, Chris mullin, such since dell and I competed together - Ellis, dell : Arsenal, they are many fantastic striker, but many people didn't garage so complete, this guy is no limit. "


  Timer in addition to dance, 6 minutes [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] along with 30 seconds, Davis is doing everything we can to towards the garage, but still later step. Garage again to finish a beautiful jumper - it isn't really strictly jumper, his toe will be outside the ground, under the condition from the body is still climbing, use forefinger and middle finger touch to finish the hand. Treasury human body slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as involving the ball and floor on an additional 10 degrees Position. NBA players to period takes 0. 6 seconds an average of, the garage from organizing action to dial the particular ball moves, it just takes 0. 4 a few moments. Fast to make up with the deficiency of the garage height, the ball well prevent the opponent blocking fly toward the basket in the process, the look of garage is always along with them. His arm still moves if your posture, and of his or her teammates has begun to be able to pose three gestures...

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.tissotwatches.us]tissot watches[/url] [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.nikerosherun.us.com]nike roshe run[/url] [url=http://www.asicsshoes.us.com]asics shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.rose6.us]d rose 6[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidasnmdxr1.us]adidas nmd xr1[/url] [url=http://www.nikepg1.us]nike pg1[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.com]puma rihanna creepers[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.nikeairforce1high.com]nike air force ones[/url]

 • sobota, 16 wrzesień 2017 02:25
  AgustinPaymn
  ^
  cbd cannabidiol cbd extract capsules 1500mg - https://cbdoilproducts.org/cbd-capsules cbd capsules precision dosage - https://cbdoilproducts.org/cbd-capsules [url=https://cbdoilproducts.org/cbd-capsules]cbd capsules online 25 mg - https://cbdoilproducts.org/cbd-capsules[/url] https://cbdoilproducts.org/

  cbd cannabis capsules cannabis cbd capsules for sale buying cbd capsules online reviews cbd cannabidiol capsules - cbdoilproducts.org

 • czwartek, 14 wrzesień 2017 03:45
  BobbyMam
  ^
  After a brought the first [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] soccer ball, a garage at the match: each other laid out a perfect diamond entry, teammate Steve Blake flew to check out up, left the clippers shield darren collison (microblogging) the length between two steps driving their closely, Danny granger may be the only defender in tow. This is the shed superior court intuition and knowning that embodies: his shot variety. He seems to comprehend the defensive player in the ideas, can predict their next move, then strike early in advance. "When other people are usually doing gesture, garage throughout judgment, and the sport, this is Stephen is best place, in this respect this league may be first rate. Find field space, know where the defense space will arise, it is the key with the art of his shots. Because no matter just how good your shots, more exquisite technology, no bedroom is useless. "ESPN's Donald thorpe, once wrote inside his article.


  Garage cautiously [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] observing the defense, he likewise have reason to be consequently cautious. Before this, the warriors have have missed 12 goals in 13 shots in past times, is now 33 for you to 37 behind the clippers, disturbed through the right leg muscle pressure of garage after just one of 4. For storage area himself, this ball is important: before a season, he hit an increasing in NBA history with 272 grains of several points, if again recognized three points today, his three points this year hit number will go over 200 mark. So that library can be the sixth in a row has at least two season hit 190 grains of three people, at the same time, still can have about three points to continuous hit game streak continue to 54 games - it's going to be the warriors team background record.


  "I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] in connection with the shooting, " garage once said in a interview, "but with the most especially in perfect hand posture. When your body is in good rhythm, from standing in the feet in the grass, his hands to complete a go, all series of joint actions will be calm and smooth, just like waves. It's a wonderful feeling. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron jersey[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.asicsgelkayano.com]asics gel kayano[/url] [url=http://www.pumadisc.us]Puma Disc Shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdwomens.com]adidas nmd womens[/url] [url=http://www.kyrie-1.com]kyrie 1[/url] [url=http://www.newbalanceshoes.us.com]new balance shoes[/url] [url=http://www.yeezyboost350v2.us]yeezy boost 350 v2[/url] [url=http://www.calvinklein.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.airmaxnike2017.us]nike air max 2017[/url] [url=http://www.hyperdunk2016.com]hyperdunk 2016[/url] [url=http://www.adidastubular.us]adidas tubular[/url] [url=http://www.balenciagashoes.us]balenciaga shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.tissot1853.us]tissot 1853[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url]

 • czwartek, 14 wrzesień 2017 03:12
  BobbyMam
  ^
  Garage beneath [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] second dribbling is toward the first turn on the left side from the body without any slowdown, his or her footsteps choiceness and quick, soon arrived at the position you wish to go. Unlike most pitcher like center of gravity down, then struggled to jump to complete, the garage action more concise. Don't waste any wedding ceremony, just jump off the floor, slightly triggered his shooting action instantly. "He is not only probably the most pure great scorer, he even gave shot two words to produce the definition, the total shooting art played a new revolutionary role. "The bobcats head scout work Adam -- Mr Libby said Treasury.


  Counter-top frames in 6 min's and 31 seconds, garage from his chest slightly next point position organized the ball, the index finger along with middle finger instinct to uncover gaps in the rubber ball center. His hand gently lifted back, eventually left his palm the soccer ball, but still control in between his fingers. His right arm into every one of the joints is close to help 90 degree Angle, in the shoulder to the elbow, from the elbow towards wrist, from wrist to refer to, as if a eating place waiter in carrying a tray.


  Glen Davis clippers, 289 - pound in front, [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] need to speed up their action in the Treasury, since the childhood to lay a solid foundation for complete to garage in different state, the right arm and shooting can continue perfect posture and power. And in addition to master hand movements, garage has a precise shot needed one more factor: enough deep muscle mass memory. Shooting touch is not a proper adjective, anyone player, able to throw a good shooting there is but one secret to all - year after year, year after year practice, until a set regarding complex dynamic chain implanted into your muscle mass. Garage never resist like monks meditate boring train, it also helped while he graduated from secondary school, eventually grow into a different leading little-known Davidson college NCAA elite last 8.


  "Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] you feel about your own shooting actions is correct, " curry stated, "you can only rely on their daily at the training ground building muscle ram, hit and believe that we can. We're so lots of practice in training, in order to the game, you can count on instinct to react. But if it is not in the right way, the game will really feel very strange. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.lebron-james-jerseys.com]lerbon james jerseyslebron jerseys}[/url] [url=http://www.adidasalphabounce.com]adidas alphabounce[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us.com]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.hyperdunk2016.com]hyperdunk 2016[/url] [url=http://www.kyrie4shoes.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.kdshoesstore.com]kd shoes store[/url] [url=http://www.airjordan-31.com]air jordan 31[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url]

Skomentuj© STOLICAKOCIEWIA.pl 2012-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu. Projekt: Paweł Brzycki.