logo

Co z tym Kociewiem?

Wysłany: wtorek, 25 czerwiec 2013 16:21 przez: Administrator

foto1
Mój list otwarty do starogardzkich regionalistów miał zachęcić do dyskusji, celem uzupełnienia wiedzy o powiecie starogardzkim z lat 1772-1919, ponieważ w tym okresie pojawiają się wzmianki o Kociewiakach jako społeczności. Nie ma sporu, co do istnienia i funkcjonowania słowa Kociewie. Jest kwestią sporną czy słowo Kociewie i wszystko, co się pod nim kryje wyczerpuje znamiona definicji regionu, kultury, gwary a może dialektu.

foto2By mówić merytorycznie o regionie „Kociewie” trzeba znać etymologię tego słowa. W szczególności ustalić pochodzenie , czas i sposób powstania wyrazu, podać uzasadnienie jego pierwotnej budowy głoskowej i słowotwórczej. Trzeba znać najstarsze znaczenie i wskazać kolejne zmiany znaczeniowe objaśniane różnymi czynnikami, które kształtowały historyczny byt danej społeczności językowej. Etymologi słowa Kociewie nie opisali najwięksi polscy uczeni z okresu międzywojennego tacy jak : Aleksander Bruckner, Witold Doroszewski, Franciszek Sławski, Edward Klich, Zenon Klemensiewicz, Franciszek Miklosicha. Nie uporali się z tym problemem uczeni etymolodzy z lat 70 tych: Z Wrocławia Antoni Furdal z Krakowa Bogusław Dunaj z Łodzi Maria Kamińska z Katowic Władysław Lubaś i z Poznania Monika Gruchman. Wydany w 1880 r. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego jest znany wszystkim poważnym autorom książek o Starogardzie. Znając mechanizm pozyskiwania informacji o terenach polskich pod zaborem pruskim /opracowania i informacje pozyskiwane od księży katolickich na podstawie ksiąg parafialnych/ przez twórców „Słownika Geograficznego”, zawarte tam treści należy uznać za subiektywny materiał naukowy i porównawczy. Poważnym źródłem wiedzy o naszym regionie są dostępne publikacje Preussische Statistik i Stastistik des Deutschen Reichs. Spisy ludności w państwie pruskim przeprowadzano od 1816 r. aż do 1867 roku w odstępach trzyletnich.

 

fot2Kolejny spis ludności - ze względu na wojnę francusko-pruską - odbył się 1 grudnia 1871 roku, a następny 1 grudnia 1875 roku. Odtąd spisy ludności przeprowadzano w odstępach pięcioletnich l grudnia, lub wyjątkowo 2 grudnia. Rezultaty tych spisów były ogłaszane w postaci odrębnych tomów w „Preussische Statistik", a od 1880 roku w „Statistik des Deutschen Reichs". Początkowo wydawnictwa publikujące wyniki spisów ograniczały się do przedstawienia danych o liczbie ludności w podziale według płci i w rozbiciu na miasto i wieś oraz podania informacji o liczbie mieszkańców poszczególnych powiatów, Od lat 60. XIX wieku stopniowo rozszerzano zakres tematyczny ogłaszanych danych, zwłaszcza struktury demograficznej.

fot3

Dla każdej rejencji publikowano min. informacje o liczbie ludności, jej wieku, płci, stanie rodzinnym i cywilnym w podziale na miasto i wieś oraz dane o obywatelstwie i rodzaju pobytu w danej miejscowości. Od 1843 r. do 1861 r rejestrowano w spisach język ojczysty. Dopiero w spisie 1861 roku uwzględniono stosunki narodowościowe, jednak później aż do roku 1890 nie badano narodowości. W spisach II polowy XIX w. badano stan ludności, jej wiek, płeć, miejsce urodzenia, stan cywilny i rodzinny w rozbiciu na miasto (w tym poszczególne miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców) i wieś, jak i dane o obywatelstwie i rodzaju pobytu. Na podstawie wyników spisów ludności z lat 1871, 1885, 1895, 1905 i 1910 sporządzano tzw. wykazy gmin - oddzielnie dla każdej prowincji. Zawierały one informacje o liczbie ludności z podziałem na płeć i wyznanie dla poszczególnych gmin miejskich, wiejskich oraz dla lat 1905 i 1910 przyniosły również dane o języku ojczystym. W 1882, 1895 i 1907 r. przeprowadzono tzw. spisy zawodowe ludności. Badano w nich poszczególne gospodarstwa domowe rejestrując zawód, pozycję w zawodzie, wiek, a w spisie 1907 r. także miejsce urodzenia każdej z osób. Od 1861 r. wyniki spisów ogłaszano w postaci odrębnych tomów w „Preussische Statistik" - podstawowym wydawnictwie ciągłym dla Prus i od 1880 r. w „Statistik des Deutschen Reichs".

 

fot4Dla porównania informacji zawartych w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego mogę załączyć oficjalne informacje urzędowe oparte na Spisie Powszechnym z 1880r i opublikowane przez berlińskie biuro statystyczne obejmujące swym zasięgiem działania cały obszar ziem polskich włączonych do Prus w czasie rozbiorów. Działalność statystyczną w zakresie statystyki ludnościowej, a także spisów ludności prowadziło ono poprzez jednostki administracyjne wszystkich szczebli. W żadnym z nich nie ma wzmianki o Kociewiu czy gwarze kociewskiej.

 

Informacje dotyczące Pomorza przed 1772r są szczegółowo opisane w materiałach źródłowych Niemieckich.
W telegraficznym skrócie można je zapisać następująco:
W latach 1850-52 nawiedziło morowe powietrze, czarną śmiercią zwane, wiele krajów Europy, między niemi też Polskę, Prusy i Pomorze. W Gdańsku padło około 14,000, w Elblągu około 7000 ofiar. Wiadomo, że Winryk v. Kniprode, zostawszy r. 1351 w. mistrzem, energicznie się zajął sprowadzeniem osadników zagranicznych, by na nowo zaludnić spustoszałe okolice. O Kosznajdrach pisał prof. Maroński w piśmie „Pielgrzym“ za 1885 r. Sama nazwa „Kosznajder“ dotąd nie wyjaśniona, zostaje być może w związku ze staropolskim wyrazem „kośmider“, oznaczającym człowieka ociężałego. Wyraz ten obecnie nie jest używany, ale w Prusach Zach. istnieją jeszcze dziś rodziny Kośmidrów. Pow. złotowski i przyległe powiaty od w. ks. poznańskiego zajmują Krajniacy, których siedziby Krajną (ob.) się zowią. Okolicę Tuczna zaś w pow. wałeckim nazywają Niemcy „Nippsches Gebiet“, t. j. „Niemiecką ziemią“. Niziny nadwiślańskie po obu jej brzegach, od Torunia aż pod Gdańsk, zajmują Holendry (ob.). Są to koloniści niem., po części ewangielicy, po części menonici. Trudnią się głównie rolnictwem i hodowlą bydła. Żyzne niziny przy ujściu Wisły nazywają się Żuławami. Są one zamieszkałe przez kolonistów niemieckich, najwięcej menonitów. Dalej na południe po prawym brzegu Wisły, między Nogatem, Wisłą, Ossą, Dzierzgonią (Sorge) i Druznem (Drausen-See) leży po większej części niemiecka i protestancka Pomezania. Między Wisłą, Ossą i Drwęcą leży ziemia Chełmińska, od początku polska, jak tego dowodzą nazwy grodów i wsi wymienione w przywileju łowickim z r. 1222. Więc kiedy ją na mocy darowizny Konrada Mazowieckiego zajęli Krzyżacy, był to kraj już zaludniony. Dalej na wschód leży ziemia Lubawska a na południe Michałowska.

fot5

 

Jakiejkolwiek najmniejszej wzmianki o Kociewiu brak.
Przeczytałem około 150 gazet polskich z okresu zaborów. W żadnej z nich nie ma wzmianki o Kociewiu. Nie ma wzmianki o Kociewiu również w gazetach niemieckich przed 1919r tłumaczonych na język polski oraz polskich po 1919r.
Dziennikarstwo polskie w P. Zach. zaczęło się rozwijać dopiero od r. 1848. W tym roku zaczęło wychodzić drukiem i nakładem Józefa Gółkowskiego w Chełmnie pismo tygodniowe p. t. „Szkoła Narodowa“. Dnia 4 lipca 1849 r. wyszedł pierwszy numer tygodnika p. t. „Katolik diecezji chełmińskiej“, także drukiem i nakładem Józefa Gółkowskiego, redagowany z początku przez kś. Pokojskiego w Kijewie, a po jego zgonie przez kś. Kręckiego, prob. w Starogrodzie. W końcu września r. 1851 „Katolik“ przestał wychodzić dla trudności wynikających z nowego prawa prasowego. W r. 1850 począł tenże Gółkowski wydawać tygodnik „Nadwiślanin“ z dodatkiem „Przyjaciel Ludu“, Początkowo nie miał debitu pocztowego, później wychodził trzy razy w tygodniu. Redaktorem był Ignacy Danielewski, ale podpisywał pismo jego teść Józef Gółkowski. Z „Nadwiślanina“ przekształcił się z początkiem r. 1867 na jedyne codzienne czasopismo „Gazeta Toruńska“, którą z kolei redagowali dr. Władysław Łebiński, potem dr. Szymański, Rakowicz, Glinkiewicz, Ign. Danielewski aż do r. 1886, a obecnie dr. Karol Graff. „Gaz. Toruńska“ kosztowała dawniej 4 marki 25 fen., teraz 3 marki i stoi na gruncie czysto religijnym. W 1861 r. powstało w Chełmie zasłużone pismo ludowe „Przyjaciel Ludu“, wychodzący następnie jako osobne pismo raz na tydzień (75 fen. kwart.); w czasie swego rozkwitu liczyło 6000—7000 abon. Jego założycielem i redaktorem był Ignacy Danielewski. W 1850 r. wyszedł „Kalendarz polski“ nakładem Gółkowskiego. Już przedtem wychodził u Lambeka w Toruniu Kalendarz Sierp-Polaczka (t. j. Juliusza Preissa). „Przyjaciela Ludu“ nabył później Tomaszewski, który go teraz wydaje w Poznaniu. Danielewski r. 1875 zaczął wydawać „Przyjaciela“ razem z miesięcznym dodatkiem „Gazetką dla dzieci“ (75 fen. kwart.). W r. 1869 pojawiły się dwa pisma rolnicze: „Piast“ w Chełmnie i „Rolnik“ w Peplinie, jednak zaledwie 2 lata się utrzymały. Na ich miejsce wystąpił „Gospodarz“, który dotąd co sobotę wychodzi w Toruniu (60 fen. kwart.). W 1869 r. pojawił się w Peplinie „Pielgrzym“, którego założycielem i pierwszym redaktorem był kś. Keller, prob. w Pogódkach († 1872 r.). Po jego śmierci podpisywali się redaktorzy z kolei Stan. Roman, Franciszek Wyrębski i Edward Michałowski. „Pielgrzym“ wychodził początkowo raz w tydzień, przez kwartał r. 1872 z dodatkiem „Podarek dla dzieci“, od r. 1876 dwa razy tygodniowo, a od r. 1877 trzy razy. Od 1 stycznia 1881 r. do 30 czerwca 1883 r. wychodził tygodnik czysto religijny p. t. „Krzyż“, który od lipca 1883 r. stanowi niedzielny dodatek „Pielgrzyma“ (1 mrk 50 fen. kwart.). Obecnie istnieją cztery czasopisma: „Gazeta Toruńska“, „Przyjaciel“, „Gospodarz“ i „Pielgrzym“, z których dwa: „Pielgrzym“ i „Przyjaciel“ dołączają dodatki. „Pielgrzym“, obecnie najwięcej rozpowszechnione w Prusach Zach. czasopismo, miewa latem przeszło 2000, zimą około 2500 abonentów. Dawniej wydawał jeszcze Chociszewski „Przyjaciela dla dzieci i młodzieży“ w zeszytach a Danielewski „Niańkę“. Wychodził także w Chełmnie po raz drugi „Katolik“ (r. 1869), później wydawany przez Karola Miarkę na Górnym Szląsku. Kalendarzy wychodziło dwa w Toruniu, jeden w Pelplinie i jeden w Chełmnie. Do podniesienia oświaty przyczyniają się także niemało liczne biblioteczki ludowe, istniejące w wielu wsiach i miastach, a także i stowarzyszenia śpiewaków i przemysłowców, które co rok dają przedstawienia teatralne. Między stowarzyszeniami najstarszym jest Towarzystwo Pomocy Naukowej w Chełmnie, założone r. 1849, które w roku 1885. W 1875 r. założone zostało w Toruniu za inicjatywą Zygmunta Działowskiego z Mgowa.

fot6

W dostępnych materiałach wymienionych powyżej wzmianki o Kociewiu brak
Co do źródłosłowu Kociewie-Kociewiacy. Wysunięto cały szereg propozycji etymologicznych, ale każda z nich budzi różnorodne wątpliwości. Nazwa Kociewie była zapisana dopiero w latach 1810-1820 w dokumentach etnograficznych w Świeciu i od tego czasu rozpowszechniana. Prawdopodobnie nazwa Kociewie wynika z charakterystycznych cech obyczajowych właściwych mieszkańcom Starogardu i postrzeganych przez pruskich kolonizatorów.
Po zapoznaniu się z niemieckimi publikacjami, które zawierają informacje szczegółowe o dziejach Prus Zachodnich dotyczących obszaru w czasie trwania zaborów nie znalazłem żadnej polskiej informacji dotyczącej grupy etnicznej Kociewie poza Słownikiem Geograficznym Królestwa Polskiego. Dlatego postanowiłem szukać pochodzenia, źródłosłowu Kociewie z nazewnictwa niemieckiego. Faktycznie słowo Kociewie może mieć swój początek od czasów osadnictwa niemieckiego na terenach Pomorza od czasów zaboru pruskiego i prawdopodobnie pochodzi od słowa katzenjammer. Mam przygotowany szczegółowy opis i uzasadnienie tej tezy w oparciu o dokumenty polskie i niemieckie. W potocznym niemieckim znaczeniu katzenjammer określa ludzi jako lumpów, wyrzutków, margines społeczny, pijaków i nierobów /późniejsze kac majster/ mieszkających na obrzeżach miast i miasteczek. Słowo to składa się z dwóch części Katze-kot i Jammer narzekanie -nędza, nocne jęczenie kotów. Trzeba pamiętać, że Starogard w czasie początków osadnictwa pruskiego nie posiadał wodociągów i kanalizacji. Nie posiadał systemu wywożenia śmieci. Po mieście w nocy grasowały setki dzikich kotów łapiąc szczury i myszy. Rozlegały się przeraźliwe kocie piski wymieszane z odgłosami biesiadujących do nocy Polaków. Czyli zwykły kociokwik. Pogardliwie zwrot „kociony” był używany przez mieszkańców Starogardu już w czasach przed I Wojną Światową. Po odzyskaniu niepodległości w 1919r w Starogardzie, Polacy przyznawali się do Pomorzan pamiętając negatywne znaczenie słowa Kociewiak. Jaki obraz ludności Starogardu zastali niemieccy osadnicy po 1772r. zostanie opisany szczegółowo w mojej nowej książce opartej na dokumentach niemieckich. Do dziś dnia przy ulicy Kościuszki pozostało kilka domów wraz z zapleczem z tego okresu i tradycjami biesiadowania.
Dopiero mając podstawową wiedzę o etymologii słowa Kociewie można przejść do próby rozwiązania istnienia regionu, gwary lub dialektu kociewskiego. Materiał taki znajdzie się w mojej następnej książce.

 

Bogdan Kruszona

Komentarzy 465

 • czwartek, 19 październik 2017 07:27
  BobbyMam
  ^
  Garage under the [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] second dribbling is toward the first turn on the left side from the body without any slowdown, their footsteps choiceness and rapidly, soon arrived at the position you wish to go. Unlike most pitcher like the midst of gravity down, then struggled to jump to try and do, the garage action much more concise. Don't waste any hard work, just jump off the earth, slightly triggered his capturing action instantly. "He is not only one of the most pure great scorer, he even gave shot two words for making the definition, the whole shooting art played any revolutionary role. "The bobcats mind scout work Adam - Mr Libby said Treasury.


  Table frames in 6 moments and 31 seconds, garage from his torso slightly next point position organized the ball, the index finger and also middle finger instinct to uncover gaps in the rubber ball center. His arm gently lifted back, eventually left his palm the ball, but still control concerning his fingers. His right arm into every one of the joints is close for you to 90 degree Angle, from the shoulder to the knee, from the elbow for the wrist, from wrist to consider, as if a cafe waiter in carrying the tray.


  Glen Davis clippers, 289 - pound in the front, [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] need to speed up their action within the Treasury, since the childhood to lay a compelling foundation for complete to garage in different state, the right arm and shooting can keep perfect posture and power. And in addition to perfect hand movements, garage includes a precise shot needed another factor: enough deep muscle mass memory. Shooting touch is just not a proper adjective, anyone player, able to throw a great shooting there is however one secret to all - day after day, year after year practice, until a set of complex dynamic chain implanted into your muscles. Garage never resist like monks meditate boring practice, it also helped any time he graduated from secondary school, eventually grow into a different leading little-known Davidson school NCAA elite last nine.


  "Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] you consider your own shooting action is correct, " curry claimed, "you can only depend upon their daily at the training ground building muscle memory, hit and believe that we can. We're so many practice in training, in order to the game, you can depend on instinct to react. But if it is not correctly, the game will really feel very strange. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us.com]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.adidasterrex.us]adidas terrex[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]porsche design shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.asicsgelkayano.com]asics gel kayano[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.airjordan1.us]air jordan 1[/url] [url=http://www.lebron-14.com]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.com]puma fenty slides[/url] [url=http://www.canada--goose.us.com]canada goose[/url] [url=http://www.kyrie-1.com]kyrie 1[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.lebronsoldier9.us]lebron soldier 9[/url]

 • czwartek, 19 październik 2017 05:52
  BobbyMam
  ^
  Garage, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] of the largest child, dell : garage in 2002, their dad announced over of sixteen years of career, finally handed over 40. 2% on threes statement card. From a quite young age, Stephen across the shooting learned how to shoot at the feet of the grasp, when dad refused for taking him to the hornets instruction, Stephen will be pursed lips, not because can't visit those big-name players, the old you happen to be, but because he also need to be with my dad, to employ his shot.


  At the age of 9, garage is of their own [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] amateur league teams associated with players, only if the coach would need to outside shot collapse with the opponent's zone will possibly be sent. Recalled the one self, garage proudly said: "when My spouse and i was a defense specialists, all start from presently there. "


  To go back to [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] the original text, once the garage near the basketball in midfield, people tend to overlook the most important thing: pool soccer ball skills. Sonya, thanks to help his mother, then any 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again at the same time, she was in school played point guard, looking at the volleyball after in to the campus of Virginia support, and meet the shed there's father. "If I dribble to the coast, I have to choose to shoot or pass, it's my limit. "Dell said, "people started for Stephen impression is all the guy can beautiful posture hit photos, but before becoming a striker, he already was a greater control player, people often ignore it. After his or her dribble shot, is I the most wonderful moments. Thanks to his / her mother. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdwomens.com]adidas nmd[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.lebron-james-jerseys.com]lerbon james jerseyslebron jerseys}[/url] [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry basketball shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.pumafentyslides.com]puma fenty slides[/url] [url=http://www.bapehoodie.com]bape hoodie[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.nikeairmax90ultra.com]nike air max 90 ultra Hyyperfuse[/url] [url=http://www.kyrie4shoes.com]kyrie 4 Shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.adidasnmdxr1.us]adidas nmd[/url] [url=http://www.stephencurry.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.lebron-13.org]lebron 13[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url]

 • czwartek, 19 październik 2017 05:21
  BobbyMam
  ^
  To be a core point guard, garage and also other three split the difference is that they is the team recruit and organizer. In other words, he can't be like novak on the perimeter around looking forward to [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to supply him the ball. We take novak to your comparison, everything also - reference counted for us each a 3-pointer aids objects, and to moment, after statistics, novak found this year hit 3-pointers, 149, 146 is usually a teammate's pass and hit; Three-point shots hit the 2nd more this season Ryan - Anderson isn't exception, he hit [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] within 213, has 206 relies upon your friend's passing.


  The garage He the many 3-pointer this season, you will find 105 of 3 is not sending (272), in other words, is to create possibilities, nasty sto vote. This trick within the team's star, such since flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Robert, but often because a person errs, physical strength ingestion, to the number of times few, and the hit ratio just isn't high. But obviously is definitely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times is not assists quantity highest throughout alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] even better in comparison with lebron James thrown in to more all 3-pointers, and also the shooting is in the league all five these kinds of not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), equally quality and quantity. Used together, the three points to help thrown into space seriously isn't an easy thing, should have the forty percent three-point shots ought to create his own images, this how tired! Probably the most precious is, no make any difference when and where, and learning to make moves, garage has an increased percentage. It is no wonder which the manager of the a warrior when Bob myers not too long ago told the Associated Click said: "as long because it's garage, to get the ball is reasonable. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us]Wholesale Snapback Hats[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.hyperdunk2016.com]hyperdunk 2016[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.com]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.russellwestbrookshoes.com]russell westbrook shoes[/url] [url=http://www.asicsgelkayano.com]asics gel kayano[/url] [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron james jersey[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron james jersey[/url] [url=http://www.curry-1.com]curry 1[/url] [url=http://www.airjordan-31.com]air jordan 31[/url] [url=http://www.calvinklein.us.com]calvin klein outlet[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url]

 • czwartek, 19 październik 2017 05:02
  BobbyMam
  ^
  Knight's technique clearly, today is in order to cling to garage, tend not to give him any probability, and Kevin durant is always one-to-one with defense. But garage or under heavy defensive look for opportunities, such as confront [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, operate the other fear his edge ability garage easily scored two points.


  The last 80 seconds in the first half, durant missed shots from outside, the actual basket three players tend to be knights, including Thompson, lebron, therefore, the Treasury rushed into the basket from the very long position, unexpectedly the offensive rebounds inside the knight encirclement! Then he / she points ball durant, exactly who finished scores!


  And the other half, knight to defensive strategy looks like it's shaken, they don't have an excessive amount double again, help, strangely enough, JR in 1 in 1 against Arsenal, and directly put your garage was pushed towards the ground.


  Sure enough, the particular knight defensive shaken [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] immediately after scoring started rising with his Arsenal, outside the 3-pointer by continuous, at that time he was given the chance to just like Kevin durant got chance within the first half. After three points inside the database is still hit, he this section one bomb beneath the 14 points.


  Today is actually June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] would be the international children's day, it seems in the "primary school" is amongst the holiday today.


  Small garage finish I rested a lot of the holiday to battle, he is still the contribution for the brilliant stroke, but furthermore pass a 3-pointer simply by Kevin durant. The previous 3 minutes, garage off before schedule, because the activity had no suspense.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.asicsshoes.us.com]asics shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us]kobe shoes[/url] [url=http://www.pumadisc.us]Puma Disc[/url] [url=http://www.adidassuperstar.us.org]adidas superstar Shoes[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.lebron-james-jerseys.com]lerbon james jerseyslebron jerseys}[/url] [url=http://www.keenuneeksandals.com]keen uneek[/url] [url=http://www.lebron-14.com]nike lebron 14[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.timberlandshoes.us]timberland shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier9.us]lebron soldier 9[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.stephencurryjerseys.com]stephen curry jerseys[/url] [url=http://www.airjordan1.us]air jordan 1[/url] [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron jersey[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost.us.com]adidas yeezy boost[/url]

 • czwartek, 19 październik 2017 04:45
  BobbyMam
  ^
  Garage within the [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] second dribbling is toward the start the left side in the body without any slowdown, his footsteps choiceness and rapidly, soon arrived at the position you want to go. Unlike most pitcher like the middle of gravity down, then struggled to jump to try and do, the garage action far more concise. Don't waste any wedding ceremony, just jump off the earth, slightly triggered his firing action instantly. "He is not only essentially the most pure great scorer, he even gave shot two words for making the definition, the full shooting art played a revolutionary role. "The bobcats brain scout work Adam -- Mr Libby said Treasury.


  Counter frames in 6 minutes and 31 seconds, garage from his breasts slightly next point position organized the ball, the index finger as well as middle finger instinct to locate gaps in the rubber ball center. His wrist gently lifted back, still left his palm the baseball, but still control among his fingers. His right arm into every one of the joints is close in order to 90 degree Angle, from the shoulder to the elbow, from the elbow towards the wrist, from wrist to talk about, as if a restaurant waiter in carrying any tray.


  Glen Davis clippers, 289 - pound in-front, [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] need to speed up their action inside the Treasury, since the childhood to lay a compelling foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting can continue perfect posture and durability. And in addition to master hand movements, garage carries a precise shot needed yet another factor: enough deep muscle memory. Shooting touch is not a proper adjective, any player, able to throw a fantastic shooting there is nevertheless one secret to all - 7 days a week, year after year training, until a set connected with complex dynamic chain implanted into your muscle mass. Garage never resist such as monks meditate boring training, it also helped whenever he graduated from high school graduation, eventually grow into some other leading little-known Davidson college NCAA elite last ten.


  "Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] you think about your own shooting steps is correct, " curry explained, "you can only make use of their daily at the courses ground building muscle memory, hit and believe we can. We're so lots of practice in training, in order to the game, you can depend upon instinct to react. But if it is not correctly, the game will really feel very strange. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost350v2zebra.com]adidas yeezy boost 350 v2 zebra[/url] [url=http://www.oakleyholbrook.com]oakley sunglasses[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.russellwestbrookshoes.com]russell westbrook shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier9.us]lebron soldier 9[/url] [url=http://www.tissot1853.us]tissot 1853[/url] [url=http://www.pumadisc.us]Puma Disc Blaze[/url] [url=http://www.lebronshoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.kyrie1shoes.com]kyrie 1 shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.curry-3.com]curry 3[/url]

 • czwartek, 19 październik 2017 04:00
  BobbyMam
  ^
  Finals last season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] is just not very ideal, although the information well, but the efficiency isn't high, and his back again pass error, defensive irvine was produced key 3 points have grown to be a "black spots" moment, apparently, in hope that in this to prove himself.


  No, after the opening, the three points in the database and didn't hit two shots, on the particular contrary, the knight 3 points would hit numerous over there. Garage or focus on defense, he para as well as lebron, Irwin, JR., may be people already, also include successful prevention.


  In transferring, did well in the actual Treasury, the ball to a teammate are fed correctly, but Mr Chu in a number of opportunity attack. 04 seconds left inside first quarter, garage dribble on the frontcourt, rhythm, but he's confident the take a couple of steps away from the three-point line and it's really necessary to make [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] goes, the ball! This can also be the warriors in the very first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances for the right side of the bottom again in a 3 factors!


  It is worth mentioning that the opening, the garage appropriate arm was wearing a black gear, it is also because his right elbow from the game before the old injury features a relapse, however, with the sport, he has to lift off protective devices. Gear, it seems like, has affected the cope with, before he took off once i feel much better.


  Inside against lebron James, the defense is performing very well in the Arsenal, but after he was lebron was a new knocked out, the referee has [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] blown the garage preventing foul, garage on the soil is various, make action on the referee said lebron knee.


  In breakthrough, garage is also a difficult moves, lots of people all the way up his defense, including lebron, but Treasury first in many dazzling dribble move Thompson, following air and rival impact cases, the hard to be able to score.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us.com]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.kevin-durant-jersey.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.kyrie4shoes.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikeairmaxflair.us]nike air max flair[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjerseys.com]stephen curry jerseys[/url] [url=http://www.rose7.us]rose 7[/url] [url=http://www.reebokpumpfury.com]reebok pump superme[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptemposupreme.com]nike air more uptempo x supreme[/url] [url=http://www.lebronshoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.curry-3.com]curry 3[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.airmaxnike2017.us]nike air max 2017[/url]

 • czwartek, 19 październik 2017 03:39
  BobbyMam
  ^
  Garage under the [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] second dribbling is toward the start up the left side with the body without any slowdown, the footsteps choiceness and fast, soon arrived at the position you want to go. Unlike most pitcher like center of gravity down, then struggled to jump to perform, the garage action more concise. Don't waste any time and effort, just jump off the soil, slightly triggered his shooting action instantly. "He is not only probably the most pure great scorer, he even gave shot two words for making the definition, the entire shooting art played a revolutionary role. "The bobcats brain scout work Adam - Mr Libby said Treasury.


  Table frames in 6 minutes and 31 seconds, garage from his upper body slightly next point position organized the ball, the index finger and middle finger instinct to discover gaps in the rubber ball center. His hand gently lifted back, still left his palm the soccer ball, but still control among his fingers. His right arm into all the joints is close to help 90 degree Angle, through the shoulder to the knee, from the elbow on the wrist, from wrist to consider, as if a bistro waiter in carrying a new tray.


  Glen Davis clippers, 289 - pound in-front, [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] need to speed up their action in the Treasury, since the childhood to lay an excellent foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting will keep perfect posture and toughness. And in addition to master hand movements, garage features a precise shot needed an additional factor: enough deep muscles memory. Shooting touch isn't a proper adjective, anyone player, able to throw a great shooting there is nevertheless one secret to all - month after month, year after year process, until a set of complex dynamic chain implanted into parts of your muscles. Garage never resist like monks meditate boring train, it also helped while he graduated from school, eventually grow into an outside leading little-known Davidson college or university NCAA elite last seven.


  "Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] you feel about your own shooting steps is correct, " curry explained, "you can only rely on their daily at the courses ground building muscle storage, hit and believe that any of us can. We're so plenty of practice in training, so as to the game, you can count on instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will think very strange. ".

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.ultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidaspureboost.us.com]adidas pure boost[/url] [url=http://www.kobe-bryant-jerseys.com]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.lebron-14.com]nike lebron 14[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.nikefreetr6.com]nike free tr[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.lebron-14.com]lebron 14[/url] [url=http://www.pumafentyslides.com]puma fenty slides[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us]kobe bryant shoes[/url]

 • czwartek, 19 październik 2017 02:08
  BobbyMam
  ^
  "I got used to my evaluation, " curry were recalled,[url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] "people said I had been too short, don't participate in college basketball, then with the same reason that I can't play in the NBA. People do not think I can play shield, then said I am not only a pure point guard, until October of recently, I also found how the general manager of funny to my opinion as the league finally good shooting guard. I have not yet fully participate in their full potential, and so i set a higher normal to himself, committed to continuously improve to get more outstanding. "


  "We've never met anyone with [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] him so great shooting in all directions, " warriors coach mark Jackson said, "and throw, stop and go empty-handed, catch hand, step back, knee, in the face associated with two double forced to help......, any thought of filming mode, you can see he or she is astonishingly. We have never ever seen anyone can get to this level, his Steve Nash (microblogging) played a high level, the two-time MVP award, shooting is incredible, but additionally it is a level. And the other like reggie burns, Chris mullin, such since dell and I played out together - Ellis, dell - Arsenal, they are many fantastic striker, but many people didn't garage so detailed, this guy is absolutely no limit. "


  Timer and also dance, 6 minutes [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] in addition to 30 seconds, Davis is doing everything we can to near to the garage, but still late step. Garage again to finish a beautiful jumper - it is not strictly jumper, his toe will be from the ground, under the condition of the body is still rising, use forefinger and middle finger touch to finish the hand. Treasury body slightly back. This not only makes his moves even more complicated to block, as well as involving the ball and floor to have an additional 10 degrees Position. NBA players to time period takes 0. 6 seconds on average, the garage from arranging action to dial this ball moves, it solely takes 0. 4 moments. Fast to make up to the deficiency of the garage height, the ball well avoid the opponent blocking fly toward the basket in the operation, the look of garage is obviously along with them. His arm still moves when the posture, and of his or her teammates has begun to be able to pose three gestures...

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebron-13.org]lebron 13[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.calvinklein.us.com]calvin klein outlet[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.stephencurry.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie2.com]kyrie 2[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.nikezoomallout.com]nike zoom all out low[/url] [url=http://www.lebron-15.com]lebron 15[/url] [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron james jersey[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.pumafentyslides.com]puma fenty slides[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.curry3shoes.com]curry 3 shoes[/url] [url=http://www.nikefreetr6.com]nike free tr 6[/url]

 • czwartek, 19 październik 2017 02:03
  BobbyMam
  ^
  Half-court complete,[url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] the garage 12 factors and 4 rebounds 6 aids, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has got the upper hand slightly. But as knight defeat inside the second half, even the one-on-one hit his things. In this series, OuWenBen needs to have certain advantages in counterpoint, like the finals last year, because the season of Christmas conflicts, with their strong private fortunes turned.


  But today the warriors from the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] to obtain the rhythm. Actually, today most of the time was clay - Thompson Master Owen, although Owen hit a dead looking at him, but clay height reach or to some extent, limits the Owen's assault. In only a few times when confronted with single singled out with his Arsenal, although Owen has good performance, but also it's hard an extra chance for a knight.


  Complete play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] photos. 24 points and 3 rebounds, 3 assists, Owen has scored 17 points inside the first half, he scored seven points in the second half. Facing the big four on the mighty, and only Erina Owen in one-on-one gain garage have chances, but today's garage to accomplish better.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost350v2zebra.com]adidas yeezy boost 350 v2 zebra[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.com]puma rihanna creepers[/url] [url=http://www.lebron-15.com]lebron 15[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.nikeairmaxflair.us]nike air max flair[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.adidasterrex.us]adidas terrex[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.russellwestbrookshoes.com]russell westbrook shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie1shoes.com]kyrie 1 shoes[/url] [url=http://www.nikezoomallout.com]ike zoom all out Flyknit[/url] [url=http://www.tissotwatches.us]tissot watches[/url]

 • czwartek, 19 październik 2017 02:02
  BobbyMam
  ^
  Knight's strategy clearly, today is to cling to garage, never give him any opportunity, and Kevin durant is always one-to-one with defense. But garage or under heavy defensive hunt for opportunities, such as deal with [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, operate the other fear his outside ability garage easily obtained two points.


  The last 80 seconds from the first half, durant skipped shots from outside, the actual basket three players are knights, including Thompson, lebron, therefore, the Treasury rushed to the basket from the long position, unexpectedly the offensive rebounds from the knight encirclement! Then he or she points ball durant, which finished scores!


  And your second half, knight to defensive strategy appears to be shaken, they don't have a lot of double again, help, strangely enough, JR in 1 with 1 against Arsenal, and directly put the garage was pushed towards ground.


  Sure enough, your knight defensive shaken [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] immediately after scoring started rising within his Arsenal, outside the 3-pointer by continuous, then he was given the means to just like Kevin durant got chance inside first half. After three points within the database is still attack, he this section one bomb beneath 14 points.


  Today is June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] could be the international children's day, it seems in the "primary school" is one of the holiday today.


  Small garage finish I rested almost all of the holiday to battle, he is still the contribution on the brilliant stroke, but in addition pass a 3-pointer by Kevin durant. The previous 3 minutes, garage off in advance of schedule, because the online game had no suspense.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kevin-durant-jersey.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.airjordan-31.com]air jordan 31[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.keenuneeksandals.com]keen uneek sandals[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.kdshoesstore.com]kd shoes store[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptemposupreme.com]supreme x nike[/url] [url=http://www.pumafentyslides.com]puma fenty slides[/url] [url=http://www.nikeairmaxflair.us]nike air max flair[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.pumadisc.us]Puma Disc[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.lebron-13.org]lebron 13[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url]

Skomentuj© STOLICAKOCIEWIA.pl 2012-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu. Projekt: Paweł Brzycki.