logo

Co z tym Kociewiem?

Wysłany: wtorek, 25 czerwiec 2013 16:21 przez: Administrator

foto1
Mój list otwarty do starogardzkich regionalistów miał zachęcić do dyskusji, celem uzupełnienia wiedzy o powiecie starogardzkim z lat 1772-1919, ponieważ w tym okresie pojawiają się wzmianki o Kociewiakach jako społeczności. Nie ma sporu, co do istnienia i funkcjonowania słowa Kociewie. Jest kwestią sporną czy słowo Kociewie i wszystko, co się pod nim kryje wyczerpuje znamiona definicji regionu, kultury, gwary a może dialektu.

foto2By mówić merytorycznie o regionie „Kociewie” trzeba znać etymologię tego słowa. W szczególności ustalić pochodzenie , czas i sposób powstania wyrazu, podać uzasadnienie jego pierwotnej budowy głoskowej i słowotwórczej. Trzeba znać najstarsze znaczenie i wskazać kolejne zmiany znaczeniowe objaśniane różnymi czynnikami, które kształtowały historyczny byt danej społeczności językowej. Etymologi słowa Kociewie nie opisali najwięksi polscy uczeni z okresu międzywojennego tacy jak : Aleksander Bruckner, Witold Doroszewski, Franciszek Sławski, Edward Klich, Zenon Klemensiewicz, Franciszek Miklosicha. Nie uporali się z tym problemem uczeni etymolodzy z lat 70 tych: Z Wrocławia Antoni Furdal z Krakowa Bogusław Dunaj z Łodzi Maria Kamińska z Katowic Władysław Lubaś i z Poznania Monika Gruchman. Wydany w 1880 r. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego jest znany wszystkim poważnym autorom książek o Starogardzie. Znając mechanizm pozyskiwania informacji o terenach polskich pod zaborem pruskim /opracowania i informacje pozyskiwane od księży katolickich na podstawie ksiąg parafialnych/ przez twórców „Słownika Geograficznego”, zawarte tam treści należy uznać za subiektywny materiał naukowy i porównawczy. Poważnym źródłem wiedzy o naszym regionie są dostępne publikacje Preussische Statistik i Stastistik des Deutschen Reichs. Spisy ludności w państwie pruskim przeprowadzano od 1816 r. aż do 1867 roku w odstępach trzyletnich.

 

fot2Kolejny spis ludności - ze względu na wojnę francusko-pruską - odbył się 1 grudnia 1871 roku, a następny 1 grudnia 1875 roku. Odtąd spisy ludności przeprowadzano w odstępach pięcioletnich l grudnia, lub wyjątkowo 2 grudnia. Rezultaty tych spisów były ogłaszane w postaci odrębnych tomów w „Preussische Statistik", a od 1880 roku w „Statistik des Deutschen Reichs". Początkowo wydawnictwa publikujące wyniki spisów ograniczały się do przedstawienia danych o liczbie ludności w podziale według płci i w rozbiciu na miasto i wieś oraz podania informacji o liczbie mieszkańców poszczególnych powiatów, Od lat 60. XIX wieku stopniowo rozszerzano zakres tematyczny ogłaszanych danych, zwłaszcza struktury demograficznej.

fot3

Dla każdej rejencji publikowano min. informacje o liczbie ludności, jej wieku, płci, stanie rodzinnym i cywilnym w podziale na miasto i wieś oraz dane o obywatelstwie i rodzaju pobytu w danej miejscowości. Od 1843 r. do 1861 r rejestrowano w spisach język ojczysty. Dopiero w spisie 1861 roku uwzględniono stosunki narodowościowe, jednak później aż do roku 1890 nie badano narodowości. W spisach II polowy XIX w. badano stan ludności, jej wiek, płeć, miejsce urodzenia, stan cywilny i rodzinny w rozbiciu na miasto (w tym poszczególne miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców) i wieś, jak i dane o obywatelstwie i rodzaju pobytu. Na podstawie wyników spisów ludności z lat 1871, 1885, 1895, 1905 i 1910 sporządzano tzw. wykazy gmin - oddzielnie dla każdej prowincji. Zawierały one informacje o liczbie ludności z podziałem na płeć i wyznanie dla poszczególnych gmin miejskich, wiejskich oraz dla lat 1905 i 1910 przyniosły również dane o języku ojczystym. W 1882, 1895 i 1907 r. przeprowadzono tzw. spisy zawodowe ludności. Badano w nich poszczególne gospodarstwa domowe rejestrując zawód, pozycję w zawodzie, wiek, a w spisie 1907 r. także miejsce urodzenia każdej z osób. Od 1861 r. wyniki spisów ogłaszano w postaci odrębnych tomów w „Preussische Statistik" - podstawowym wydawnictwie ciągłym dla Prus i od 1880 r. w „Statistik des Deutschen Reichs".

 

fot4Dla porównania informacji zawartych w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego mogę załączyć oficjalne informacje urzędowe oparte na Spisie Powszechnym z 1880r i opublikowane przez berlińskie biuro statystyczne obejmujące swym zasięgiem działania cały obszar ziem polskich włączonych do Prus w czasie rozbiorów. Działalność statystyczną w zakresie statystyki ludnościowej, a także spisów ludności prowadziło ono poprzez jednostki administracyjne wszystkich szczebli. W żadnym z nich nie ma wzmianki o Kociewiu czy gwarze kociewskiej.

 

Informacje dotyczące Pomorza przed 1772r są szczegółowo opisane w materiałach źródłowych Niemieckich.
W telegraficznym skrócie można je zapisać następująco:
W latach 1850-52 nawiedziło morowe powietrze, czarną śmiercią zwane, wiele krajów Europy, między niemi też Polskę, Prusy i Pomorze. W Gdańsku padło około 14,000, w Elblągu około 7000 ofiar. Wiadomo, że Winryk v. Kniprode, zostawszy r. 1351 w. mistrzem, energicznie się zajął sprowadzeniem osadników zagranicznych, by na nowo zaludnić spustoszałe okolice. O Kosznajdrach pisał prof. Maroński w piśmie „Pielgrzym“ za 1885 r. Sama nazwa „Kosznajder“ dotąd nie wyjaśniona, zostaje być może w związku ze staropolskim wyrazem „kośmider“, oznaczającym człowieka ociężałego. Wyraz ten obecnie nie jest używany, ale w Prusach Zach. istnieją jeszcze dziś rodziny Kośmidrów. Pow. złotowski i przyległe powiaty od w. ks. poznańskiego zajmują Krajniacy, których siedziby Krajną (ob.) się zowią. Okolicę Tuczna zaś w pow. wałeckim nazywają Niemcy „Nippsches Gebiet“, t. j. „Niemiecką ziemią“. Niziny nadwiślańskie po obu jej brzegach, od Torunia aż pod Gdańsk, zajmują Holendry (ob.). Są to koloniści niem., po części ewangielicy, po części menonici. Trudnią się głównie rolnictwem i hodowlą bydła. Żyzne niziny przy ujściu Wisły nazywają się Żuławami. Są one zamieszkałe przez kolonistów niemieckich, najwięcej menonitów. Dalej na południe po prawym brzegu Wisły, między Nogatem, Wisłą, Ossą, Dzierzgonią (Sorge) i Druznem (Drausen-See) leży po większej części niemiecka i protestancka Pomezania. Między Wisłą, Ossą i Drwęcą leży ziemia Chełmińska, od początku polska, jak tego dowodzą nazwy grodów i wsi wymienione w przywileju łowickim z r. 1222. Więc kiedy ją na mocy darowizny Konrada Mazowieckiego zajęli Krzyżacy, był to kraj już zaludniony. Dalej na wschód leży ziemia Lubawska a na południe Michałowska.

fot5

 

Jakiejkolwiek najmniejszej wzmianki o Kociewiu brak.
Przeczytałem około 150 gazet polskich z okresu zaborów. W żadnej z nich nie ma wzmianki o Kociewiu. Nie ma wzmianki o Kociewiu również w gazetach niemieckich przed 1919r tłumaczonych na język polski oraz polskich po 1919r.
Dziennikarstwo polskie w P. Zach. zaczęło się rozwijać dopiero od r. 1848. W tym roku zaczęło wychodzić drukiem i nakładem Józefa Gółkowskiego w Chełmnie pismo tygodniowe p. t. „Szkoła Narodowa“. Dnia 4 lipca 1849 r. wyszedł pierwszy numer tygodnika p. t. „Katolik diecezji chełmińskiej“, także drukiem i nakładem Józefa Gółkowskiego, redagowany z początku przez kś. Pokojskiego w Kijewie, a po jego zgonie przez kś. Kręckiego, prob. w Starogrodzie. W końcu września r. 1851 „Katolik“ przestał wychodzić dla trudności wynikających z nowego prawa prasowego. W r. 1850 począł tenże Gółkowski wydawać tygodnik „Nadwiślanin“ z dodatkiem „Przyjaciel Ludu“, Początkowo nie miał debitu pocztowego, później wychodził trzy razy w tygodniu. Redaktorem był Ignacy Danielewski, ale podpisywał pismo jego teść Józef Gółkowski. Z „Nadwiślanina“ przekształcił się z początkiem r. 1867 na jedyne codzienne czasopismo „Gazeta Toruńska“, którą z kolei redagowali dr. Władysław Łebiński, potem dr. Szymański, Rakowicz, Glinkiewicz, Ign. Danielewski aż do r. 1886, a obecnie dr. Karol Graff. „Gaz. Toruńska“ kosztowała dawniej 4 marki 25 fen., teraz 3 marki i stoi na gruncie czysto religijnym. W 1861 r. powstało w Chełmie zasłużone pismo ludowe „Przyjaciel Ludu“, wychodzący następnie jako osobne pismo raz na tydzień (75 fen. kwart.); w czasie swego rozkwitu liczyło 6000—7000 abon. Jego założycielem i redaktorem był Ignacy Danielewski. W 1850 r. wyszedł „Kalendarz polski“ nakładem Gółkowskiego. Już przedtem wychodził u Lambeka w Toruniu Kalendarz Sierp-Polaczka (t. j. Juliusza Preissa). „Przyjaciela Ludu“ nabył później Tomaszewski, który go teraz wydaje w Poznaniu. Danielewski r. 1875 zaczął wydawać „Przyjaciela“ razem z miesięcznym dodatkiem „Gazetką dla dzieci“ (75 fen. kwart.). W r. 1869 pojawiły się dwa pisma rolnicze: „Piast“ w Chełmnie i „Rolnik“ w Peplinie, jednak zaledwie 2 lata się utrzymały. Na ich miejsce wystąpił „Gospodarz“, który dotąd co sobotę wychodzi w Toruniu (60 fen. kwart.). W 1869 r. pojawił się w Peplinie „Pielgrzym“, którego założycielem i pierwszym redaktorem był kś. Keller, prob. w Pogódkach († 1872 r.). Po jego śmierci podpisywali się redaktorzy z kolei Stan. Roman, Franciszek Wyrębski i Edward Michałowski. „Pielgrzym“ wychodził początkowo raz w tydzień, przez kwartał r. 1872 z dodatkiem „Podarek dla dzieci“, od r. 1876 dwa razy tygodniowo, a od r. 1877 trzy razy. Od 1 stycznia 1881 r. do 30 czerwca 1883 r. wychodził tygodnik czysto religijny p. t. „Krzyż“, który od lipca 1883 r. stanowi niedzielny dodatek „Pielgrzyma“ (1 mrk 50 fen. kwart.). Obecnie istnieją cztery czasopisma: „Gazeta Toruńska“, „Przyjaciel“, „Gospodarz“ i „Pielgrzym“, z których dwa: „Pielgrzym“ i „Przyjaciel“ dołączają dodatki. „Pielgrzym“, obecnie najwięcej rozpowszechnione w Prusach Zach. czasopismo, miewa latem przeszło 2000, zimą około 2500 abonentów. Dawniej wydawał jeszcze Chociszewski „Przyjaciela dla dzieci i młodzieży“ w zeszytach a Danielewski „Niańkę“. Wychodził także w Chełmnie po raz drugi „Katolik“ (r. 1869), później wydawany przez Karola Miarkę na Górnym Szląsku. Kalendarzy wychodziło dwa w Toruniu, jeden w Pelplinie i jeden w Chełmnie. Do podniesienia oświaty przyczyniają się także niemało liczne biblioteczki ludowe, istniejące w wielu wsiach i miastach, a także i stowarzyszenia śpiewaków i przemysłowców, które co rok dają przedstawienia teatralne. Między stowarzyszeniami najstarszym jest Towarzystwo Pomocy Naukowej w Chełmnie, założone r. 1849, które w roku 1885. W 1875 r. założone zostało w Toruniu za inicjatywą Zygmunta Działowskiego z Mgowa.

fot6

W dostępnych materiałach wymienionych powyżej wzmianki o Kociewiu brak
Co do źródłosłowu Kociewie-Kociewiacy. Wysunięto cały szereg propozycji etymologicznych, ale każda z nich budzi różnorodne wątpliwości. Nazwa Kociewie była zapisana dopiero w latach 1810-1820 w dokumentach etnograficznych w Świeciu i od tego czasu rozpowszechniana. Prawdopodobnie nazwa Kociewie wynika z charakterystycznych cech obyczajowych właściwych mieszkańcom Starogardu i postrzeganych przez pruskich kolonizatorów.
Po zapoznaniu się z niemieckimi publikacjami, które zawierają informacje szczegółowe o dziejach Prus Zachodnich dotyczących obszaru w czasie trwania zaborów nie znalazłem żadnej polskiej informacji dotyczącej grupy etnicznej Kociewie poza Słownikiem Geograficznym Królestwa Polskiego. Dlatego postanowiłem szukać pochodzenia, źródłosłowu Kociewie z nazewnictwa niemieckiego. Faktycznie słowo Kociewie może mieć swój początek od czasów osadnictwa niemieckiego na terenach Pomorza od czasów zaboru pruskiego i prawdopodobnie pochodzi od słowa katzenjammer. Mam przygotowany szczegółowy opis i uzasadnienie tej tezy w oparciu o dokumenty polskie i niemieckie. W potocznym niemieckim znaczeniu katzenjammer określa ludzi jako lumpów, wyrzutków, margines społeczny, pijaków i nierobów /późniejsze kac majster/ mieszkających na obrzeżach miast i miasteczek. Słowo to składa się z dwóch części Katze-kot i Jammer narzekanie -nędza, nocne jęczenie kotów. Trzeba pamiętać, że Starogard w czasie początków osadnictwa pruskiego nie posiadał wodociągów i kanalizacji. Nie posiadał systemu wywożenia śmieci. Po mieście w nocy grasowały setki dzikich kotów łapiąc szczury i myszy. Rozlegały się przeraźliwe kocie piski wymieszane z odgłosami biesiadujących do nocy Polaków. Czyli zwykły kociokwik. Pogardliwie zwrot „kociony” był używany przez mieszkańców Starogardu już w czasach przed I Wojną Światową. Po odzyskaniu niepodległości w 1919r w Starogardzie, Polacy przyznawali się do Pomorzan pamiętając negatywne znaczenie słowa Kociewiak. Jaki obraz ludności Starogardu zastali niemieccy osadnicy po 1772r. zostanie opisany szczegółowo w mojej nowej książce opartej na dokumentach niemieckich. Do dziś dnia przy ulicy Kościuszki pozostało kilka domów wraz z zapleczem z tego okresu i tradycjami biesiadowania.
Dopiero mając podstawową wiedzę o etymologii słowa Kociewie można przejść do próby rozwiązania istnienia regionu, gwary lub dialektu kociewskiego. Materiał taki znajdzie się w mojej następnej książce.

 

Bogdan Kruszona

Komentarzy 371

 • poniedziałek, 21 sierpień 2017 04:05
  BobbyMam
  ^
  2 steals in his Toolbox, [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] in the first 1 / 4, and the two steals to garage a total of 106 times within the playoffs career steals, which often transcends the rick Craig, became the steals inside the history of the warriors team inside the playoffs.

  Garage into seven three-pointers from the game, this also let his playoff three-pointers hit number nearly 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff historical past list. Distance comes eighth Chauncey billups, he also only six three points.

  37 points in simply three games, came [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] to life, and this is his this year, including playoffs) 8th score 35 + sport with three alone, greater than 7 times of Russell westbrook, top of the league.

  So many record the very first world war, there is no doubt which the game can be said to be the garage in this series played the top game. The first three games, garage is averaging 29. 3 points and several. 7 rebounds, 6 allows, shooting 40. 3% along with 35. 3% from 3, compared with the frequent season shooting stage, some degree of decline, nevertheless the game, garage completely ridiculous. The blazers in many players to hound your pet, but no one may disturb his rhythm. Shed, as it were, in the game again to determine "day day" feeling.

  11 three-point range out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] several goals, including vast ranges of three points. Wearing warriors baseball hat sitting inside stands to watch this old garage, it also appears to obtain son's playing god look like some incredible performance. The lens towards old garage, he couldn't help but shook his / her head.

  Of course, regardless of other people think, garage three points because of their own performance with total confidence. In the next quarter the warriors together with 88-58 big lead the actual blazers, garage outside this three-point line again, the ball far from the one hand, they turned back field, the ball firmly in to the basket, the whole uproar. Can put the three points in this state, the other bash can say what?

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdwomens.com]adidas nmd womens[/url] [url=http://www.lebron-13.org]lebron 13[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry basketball shoes[/url] [url=http://www.adidaspureboost.us.com]adidas pure boost[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidastubular.us]adidas tubular[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.curry-3.com]curry 3[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.lebron-14.com]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier-11.com]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.tissotwatches.us]tissot watches[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.nikefreetr6.com]nike free tr 6[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url]

 • poniedziałek, 21 sierpień 2017 03:43
  BobbyMam
  ^
  Half-court done,[url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] the garage 12 points and 4 rebounds 6 assists, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has got the upper hand slightly. But as knight defeat in the second half, even their one-on-one hit his factors. In this series, OuWenBen must have certain advantages in counterpoint, much like the finals last year, because season of Christmas conflicts, with their strong individual fortunes turned.


  But today the warriors in the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] to get the rhythm. Actually, today quite often was clay - Thompson Lord Owen, although Owen hit a dead when in front of him, but clay height reach or to a certain degree, limits the Owen's strike. In only a few times in the face of single singled out with his Arsenal, although Owen features good performance, but also it's hard to return for a knight.


  Whole play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside the Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] shots. 24 points and 3 rebounds, two assists, Owen has scored 17 points in the first half, he scored seven points in the second half. Facing the big four from the mighty, and only Jordan Owen in one-on-one earn garage have chances, but today's garage to do better.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.keenuneeksandals.com]keen uneek[/url] [url=http://www.lebronshoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.nikeairforce1high.com]nike air force 1 high[/url] [url=http://www.nikeairforce1flyknit.com]Nike air force 1 flyknit[/url] [url=http://www.bapehoodie.com]bape hoodie[/url] [url=http://www.tissotwatches.us]tissot watches[/url] [url=http://www.curry-1.com]curry 1[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.stephencurryshoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.asicsshoes.us.com]asics shoes[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design[/url] [url=http://www.neweracaps.us]Wholesale Snapback Hats[/url] [url=http://www.reebokpumpfury.com]reebok pump superme[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url]

 • czwartek, 17 sierpień 2017 18:02
  FannieHah
  ^
  Some time ago i learned new cool knowledge about Omega 3 stuff and now i very wanna get it. But i want a quality, only premium omega 3 fish oil. I've found this [url=https://www.omega-3.club/premium-fish-oil-carlson.html] premium omega 3 fish oil [/url] url. What do you know about Carlson brand?

 • środa, 16 sierpień 2017 23:48
  Avia777Ka
  ^
  [b]Авиабилеты по РУ за 60 процентов от цены кассы.[/b] по МИРУ - 50%| [b]Телеграмм @AviaRussia[/b] только этот, другие не используем.

  Надежно. Выгодно. Без слётов. И БЕЗ каких-либо проблем.

  Оплата:
  ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
  Рады сотрудничеству!
  ________

  авиабилеты недорого
  авиабилеты москва ростов +на дону недорого
  билет авиа купить дешево москва
  купить авиабилеты дешево аэрофлот без пересадок
  купить билет +на самолет туту дешево сайт

 • środa, 16 sierpień 2017 21:19
  FannieHah
  ^
  Day ago i read new cool information about Omega 3 foods and now i really want to get it. But i want a quality, only premium omega 3 fish oil. I've got this [url=https://www.omega-3.club/premium-fish-oil-carlson.html] premium omega 3 fish oil [/url] url. What do you think about this brand?

 • środa, 16 sierpień 2017 05:36
  Avito777rah
  ^
  [b]Пополение баланса Авито (Avito) за 50%[/b] | [b]Телеграмм @a1garant[/b]

  [b]Мое почтение, дорогие друзья![/b]

  Будем рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам требуются определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

  [b]Аккаунты не Брут. Живут долго.[/b]

  Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: [b]50% от баланса на аккаунте.[/b]
  Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
  Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!
  Гарантия:

  [b]И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!![/b] Вперед денег не просим... [b]А также, гасим Штрафы ГИБДД за 65% ...[/b]

  Оплата:
  ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
  Рады сотрудничеству!

  Залив Авито [b]канал Телеграмм @t.me/avito50 [/b]
  ________

  скидки +на авито +на услуги
  авито купить детские вещи пакетом
  аккаунты авито +с балансом бесплатно
  авито объявление бесплатно отдам
  акции авито цена

 • wtorek, 15 sierpień 2017 12:41
  BobbyMam
  ^
  Half-court complete,[url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] the garage 12 items and 4 rebounds 6 allows, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has the upper hand slightly. But as knight defeat in the second half, even his / her one-on-one hit his details. In this series, OuWenBen needs certain advantages in counterpoint, such as finals last year, because season of Christmas wars, with their strong private fortunes turned.


  But today the warriors with the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] to search for the rhythm. Actually, today more often than not was clay - Thompson Lord Owen, although Owen hit a dead facing him, but clay height reach or to a certain degree, limits the Owen's strike. In only a few times facing single singled out with his Arsenal, although Owen has good performance, but also it's hard an extra shot for a knight.


  Complete play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists from the Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] photos. 24 points and 3 rebounds, 2 assists, Owen has scored 17 points from the first half, he scored seven points inside the second half. Facing the big four in the mighty, and only Jordan Owen in one-on-one acquire garage have chances, but today's garage to accomplish better.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.airjordan-31.com]air jordan 31[/url] [url=http://www.oakleyholbrook.com]oakley holbrook sunglasses[/url] [url=http://www.nikeairforce1high.com]nike air force ones[/url] [url=http://www.kyrie1shoes.com]kyrie 1 shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.yeezyboost350v2.us]yeezy boost 350 v2[/url] [url=http://www.adidasterrex.us]adidas terrex[/url] [url=http://www.reebokpumpfury.com]reebok pump fury[/url] [url=http://www.nikeairvapormaxflyknit.com]nike air vapormax flyknit[/url] [url=http://www.curry-1.com]curry 1[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.com]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.pumafentyslides.com]puma fenty slides[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design shoes[/url] [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.com]puma rihanna creepers suede[/url] [url=http://www.lebron-james-jersey.com]lebron james jersey[/url] [url=http://www.nikeflyknitracer.com]nike flyknit racer[/url]

 • wtorek, 15 sierpień 2017 09:15
  BobbyMam
  ^
  As being a core point guard, garage along with three split the difference is which he is the team sponsor and organizer. In different words, he can't end up like novak on the perimeter around waiting for [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to give him the ball. We take novak to a comparison, everything also - reference counted for all of us each a 3-pointer facilitates objects, and to period, after statistics, novak found in 2010 hit 3-pointers, 149, 146 is a teammate's pass and strike; Three-point shots hit your second more this season Ryan - Anderson isn't any exception, he hit [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] throughout 213, has 206 will depend on your friend's passing.


  The garage He every one of the 3-pointer this season, you'll find 105 of 3 isn't sending (272), put simply, is to create options, nasty sto vote. This trick inside the team's star, such as flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, John, but often because someone errs, physical strength usage, to the number of times few, and the hit ratio seriously isn't high. But obviously is surely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times just isn't assists quantity highest throughout alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] even better in comparison with lebron James thrown in to more all 3-pointers, plus the shooting is in any league all five these kinds of not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), both quality and quantity. Consumed together, the three points to thrown into space just isn't an easy thing, should have the forty percent three-point shots have to create his own photos, this how tired! Essentially the most precious is, no issue when and where, and how to make simple moves, garage has a superior percentage. It is no wonder that this manager of the enthusiast when Bob myers not long ago told the Associated Media said: "as long while it's garage, to obtain the ball is reasonable. inch.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.calvinklein.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.pumafentyslides.com]puma fenty slides[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidasyeezyboost.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.nikeairforce1flyknit.com]Nike air force 1 flyknit[/url] [url=http://www.russellwestbrookshoes.com]russell westbrook shoes[/url] [url=http://www.kyrie-1.com]kyrie 1[/url] [url=http://www.kyrie2.com]kyrie 2[/url] [url=http://www.reebokpumpfury.com]reebok pump superme[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.nikeairforce1high.com]nike air force ones[/url] [url=http://www.asicsgelkayano.com]asics gel kayano[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.adidassuperstar.us.org]adidas superstar[/url]

 • wtorek, 15 sierpień 2017 07:27
  BobbyMam
  ^
  Knight's strategy clearly, today is to be able to cling to garage, never give him any chance, and Kevin durant is always one-on-one with defense. But garage or under heavy defensive hunt for opportunities, such as deal with [url=http://www.stephencurryshoes.com]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, utilize other fear his perimeter ability garage easily have scored two points.


  The last 80 seconds in the first half, durant have missed shots from outside, your basket three players tend to be knights, including Thompson, lebron, as a result, the Treasury rushed to the basket from the lengthy position, unexpectedly the offensive rebounds from the knight encirclement! Then he or she points ball durant, exactly who finished scores!


  And the next half, knight to defensive strategy is apparently shaken, they don't have excessive double again, help, oddly enough, JR in 1 upon 1 against Arsenal, and directly put the particular garage was pushed on the ground.


  Sure enough, your knight defensive shaken [url=http://www.curry-shoes.com]curry shoes[/url] after scoring started rising in his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, during those times he was given the opportunity to just like Kevin durant got chance inside first half. After three points inside the database is still attack, he this section one bomb under the 14 points.


  Today will be June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] would be the international children's day, it seems in the "primary school" is one of the holiday today.


  Small garage finish I rested the vast majority of holiday to battle, he is still the contribution towards the brilliant stroke, but furthermore pass a 3-pointer simply by Kevin durant. The past 3 minutes, garage off in advance of schedule, because the activity had no suspense.

  Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.net]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.pumafentyslides.com]puma fenty slides[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.balenciagashoes.us]balenciaga shoes[/url] [url=http://www.curry-2.com]curry 2[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.reebokpumpfury.com]reebok pump fury[/url] [url=http://www.adidasnmdxr1.us]adidas nmd[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.nikepg1.us]nike pg1[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.adidassuperstar.us.org]adidas superstar Shoes[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us]kobe bryant shoes[/url]

 • sobota, 12 sierpień 2017 23:10
  PearlJuimi
  ^
  Day ago i read some shocking info about Omega 3 stuff and now i really wanna buy it. But i'm not 100% sure which benefits will i have. I've got this [url=https://buy-omega-3.com] omega 3 info [/url] , and currently i want to purchase it with lowest price. Any idea?

Skomentuj© STOLICAKOCIEWIA.pl 2012-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu. Projekt: Paweł Brzycki.